กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอดิศักดิ์ พรมมาสุข
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์ใจ ลำพองชาติ
ครู คศ.2