กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวิยะดา เลิศศรี
ครู คศ.2

นายวิษณุกรณ์ กันยารัตน์
ครู คศ.1

นายศราวุธ ทวีโภค
ครู คศ.1

นายสุระไกร กิ่งคูณ
ครู คศ.1